up4edu logo
Zaloguj sięWypróbuj za darmo
up4edu logo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

www.up4edu.com

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Serwis www.up4edu.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.up4edu.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.up4edu.com zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Serwis oraz Usługodawca nie jest stroną stosunków prawnych pomiędzy Użytkownikami.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  3. Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  4. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
§ 2
DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE
 1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.up4edu.com umożliwiający utworzenie Konta. W przypadku Użytkowników będących nauczycielami, Formularza Rejestracji jest na stałe dostępny na stronie internetowej Serwisu. W przypadku Użytkowników będących studentami, link do Formularza Rejestracyjnego jest wysyłany na adres mailowy studenta przez nauczyciela.
 2. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika.
 4. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Użytkownikowi na otrzymywanie na podany przez Użytkownika adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.
 5. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
 6. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.up4edu.com
 7. SUBSKRYPCJA - Usługa Elektroniczna udostępniona Użytkownikowi zarejestrowanym jako nauczyciel w ramach jego Konta w Serwisie, pozwalająca Użytkownikowi na dostęp o płatnych treści Serwisu.
 8. OKRES ROZLICZENIOWY – czas, na jaki została wykupiona Subskrypcja przez Użytkownika zarejestrowanego jako nauczyciel, liczony wg dni. Za dzień rozpoczęcia nowego Okresu Rozliczeniowego uważa się dzień następny po zakończeniu poprzedniego Okresu Rozliczeniowego. Usługodawca udostępnia jeden (1) Okres Rozliczeniowy, który trwa 30 dni kalendarzowych.
 9. USŁUGODAWCA – up4software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001038889, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Długa 29, 00-238 Warszawa, NIP: 5252958969, REGON: 525494139, adres poczty elektronicznej (e-mail): contact@up4edu.com.
 10. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
 11. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej. Użytkownik może korzystać z serwisu jako student lub jako nauczyciel.
§ 3
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. prowadzenie Konta w Serwisie,
  2. Newsletter,
  3. Subskrypcja.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Użytkowników w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
§ 4
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Świadczenie Usług Elektronicznych opisanych w § 3 pkt 1 lit. a) oraz b) Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w § 3 pkt 1 lit. c) Regulaminu przez Usługodawcę jest płatne zgodnie z cennikiem Serwisu. Usługodawca rozpocznie świadczenie Subskrypcji po jej opłaceniu na zasadach określonych w Regulaminie. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
 3. Opłaty, o których mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu należy uiszczać za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności (stripe.com).
 4. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony.
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
  3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Subskrypcji zawierana jest na czas oznaczony zgodnie z wybranym przez Użytkownika pakietem.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 8. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu oraz działań na szkodę Usługodawcy oraz innych podmiotów.
 10. Konto Użytkownika nie może być współdzielone z innym Użytkownikiem lub osobą trzecią.
 11. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Użytkownik dokonując Subskrypcji, składa ofertę kupna określonej usługi na warunkach podanych w jej opisie.
 12. Użytkownik może dokonać zamówienia Subskrypcji za pośrednictwem swojego Konta, poprzez wskazanie Subskrypcji udostępnionej przez Usługodawcę.
 13. Cena Subskrypcji uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i należy do niej doliczyć prowizję serwisu płatności elektronicznej Stripe. Cena uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika Subskrypcji. Cena ta nie ulegnie zmianie w trakcie trwania umowy w stosunku do Użytkownika.
 14. Użytkownik będący nauczycielem ma możliwość otrzymania kodu rabatowego na Subskrypcję, za każde polecenie Serwisu nowemu Użytkownikowi, który zarejestruje się w Serwisie jako nauczyciel oraz poda unikalny kod polecający Użytkownika przy procesie rejestracji w polu kod polecający.
§ 5
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@up4edu.com.
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Użytkownika sposób.
§ 6
WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta, Newsletter).
  2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez usunięcie Konta lub przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@up4edu.com.
  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Użytkownik narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
§ 7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY ORAZ ANULOWANIE SUBSKRYPCJI
 1. Odstąpienie od umowy. Użytkownik, który zawarł umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w postaci Subskrypcji, nie może od niej odstąpić, z uwagi na fakt, iż umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej jest zawierana o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Anulowanie Subskrypcji.
  1. Użytkownik ma możliwość anulowania Subskrypcji w każdym czasie za pośrednictwem swojego Konta.
  2. Anulowanie Subskrypcji powoduje jej zakończenie oraz wyłączenie opcji automatycznego odnawiania Subskrypcji na kolejny Okres Rozliczeniowy.
  3. Z chwilą anulowania Subskrypcji, Użytkownikowi przysługuje dostęp do treści wykupionych w ramach Subskrypcji.
§ 8
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 1. 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.up4edu.com korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością up4software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Długa 29, 00-238 Warszawa, NIP: 5252958969, REGON: 525494139. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości stronywww.up4edu.com, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.up4edu.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Użytkownikami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 5. Użytkownik ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej:  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Użytkownik w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem:   http://ec.europa.eu/consumers/odr/.